christelijk leven
Over christen zijn in het dagelijks leven
Welkom!
Hoi, ik ben Annemieke, getrouwd met de liefste man van de wereld :) en moeder van 4 lieve, leuke en levendige kinderen. Graag deel ik met jullie waardevolle artikelen en bijbelteksten die mij helpen om in het dagelijks leven een bewust christen te zijn.
 
Links
Bemoedigende bijbelteksten

Bemoedigende bijbelteksten

Update augustus 2012:
Deze websitepagina wordt vaak bekeken. Blijkbaar zoeken veel mensen via internet naar bemoediging uit de Bijbel. Daarom hebben wij (enkele christenen samen) een nieuwe website gelanceerd vol bemoedigende Bijbelteksten, voor jou gesorteerd op categorie! De website is groeiende, mocht je nog Bijbelteksten missen, dan kun je het suggestieformulier invullen! Want we willen graag weten door welke Bijbelverzen jij bent bemoedigd. Bezoek de website: Bemoedigende Bijbelteksten. Veel leesplezier!
 

bemoedigende bijbelteksten
Bron foto: Christian wallpapers


Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Jeremia 29:11
Hierboven staat zomaar één van de bijbelteksten die mij altijd erg heeft bemoedigd. De bijbel staat er vol mee... Ik zal proberen om met regelmaat op deze pagina een bijbeltekst te plaatsen die mij heeft bemoedigd.

Door welke bijbelteksten ben jij bemoedigd?
Als je wilt kun je ze hieronder kwijt! Zo kunnen we elkaar opbouwen.

Lees ook:

God zal alle tranen van hun ogen afwissen
Veel van de herinneringen die ik aan mijn kinder- en jeugdtijd heb, hebben te maken met lijden van mensen en dieren, en die zijn in mijn hart gegrift met onbeschrijflijke beelden van verdriet.
“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn”
Dit zegt Jezus die hier zo van harte uitnodigt. Hij richt zich tot mensen die moe zijn van het leven onder het juk van hun eigen zonde. Die verdriet hebben, niet
Hij gelooft in de toekomst
Steen Hansen uit Denemarken verloor zijn vrouw plotseling op relatief jonge leeftijd. Ondanks het verdriet heeft Steen een vast vertrouwen in een lichte – en eeuwige – toekomst.

Reacties

christelijkleven op 29-11-2011 08:47
De Here geeft nieuwe kracht!
Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Jesaja 40:28-31

 

Waarheidsvinder op 29-11-2011 10:42
Goeiemorgen Annemieke. Dit vind ik bemoedigende en vertroostende beloften die God heeft laten optekenen.
 
„De vroegere dingen zullen niet in de geest worden teruggeroepen, noch zullen ze in het hart opkomen” (Jes. 65:17).
 
„Hij [Jehovah] zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:4). De aarde wordt een paradijs!
 
 
Waarheidsvinder (voorheen jg)
 
christelijkleven op 29-11-2011 12:00
Dat zijn zeker bemoedigende beloften!
Ik dacht vandaag ook nog aan deze bijbeltekst:
Als de opgaande zon!
Maar die Hem liefhebben zijn als de opgaande zon in haar kracht.

Richteren 5:31
 
christelijkleven op 30-11-2011 09:00
Geroepen tot een koninklijk priesterschap
Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

1 Petrus 2:9-10
 
 
John op 30-11-2011 12:14
Romeinen 6: 1-4
 
Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Groet en Gods zegen, John
op 30-11-2011 14:11
Hallo Annemieke, mooie teksten allemaal. Ooit, al weer jaren geleden, had ik een periode die toenerg moeilijk voor mij was,ik heb toen veel bemoediging uit deze teksten gehaald,Romeinen 8 : 38-39, "Want ik ben overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer".
 
Gods liefde door onze Here Jezus, Annemieke jou toegewenst en ook voor jou dierbaren, en lieve groet van mij, Esther.
christelijkleven op 01-12-2011 09:17
Dank je wel, Esther! Jou wens ik hetzelfde toe.
Vandaag hou ik me vast aan deze bijbeltekst:
God zorgt voor de uitkomst

Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

1 Korintiërs 10:13
 
christelijkleven op 02-12-2011 11:06

Weest in geen ding bezorgd...

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Filippenzen 4:6-7
 
 
krimpenerwaard op 02-12-2011 11:49
Hoi Annemiek. Dergelijke bijbelteksten zullen vertroosting geven en kracht, zeker als het leven pijn doet. Begrijpen zullen we al de moeiten en de waaroms in het leven nimmer, maar dat behoeft ook niet. De vrede van God is iets waar je in mag groeien. Het is wellicht een van de meest misverstaan zijnde gaven van God. Die innerlijke vrede omdat je weet dat Zijn ogen op jou zijn, is zoveel groter en heerlijker dan wij eigenlijk beseffen. Ik groet je vanonder een wisselvallig ogende lucht.
krimpenerwaard op 02-12-2011 11:51
Oh nou vergeet ik nog mijn bemoedigende bijbeltekst. Hier komt hij: God voedt de vogels van het veld, maar ze moeten er wel voor vliegen....
christelijkleven op 02-12-2011 11:55
@Peter, dat is mijn bedoeling: Een pagina vol bemoedigende bijbelteksten, waar men troost en kracht uit kan putten.
 
Wat betreft je tekst, haha - staat ie zó in de bijbel? :)
In elk geval ben ik het met je eens dat geloven te maken heeft met een actieve houding - daar doelde je op, neem ik aan :).
krimpenerwaard op 02-12-2011 13:54
Haha, goede vraag. Het leuke is als je zo afschuwelijk veel leest en zoveel bijbelvertalingen dat je dan in je geest een combi blijkt te maken van teksten uit verschillende vertalingen.
christelijkleven op 04-12-2011 20:42
Ook deze bijbeltekst heeft mij vaak bemoedigd:
Vergeet wat achter je ligt, kijk vooruit!

Één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Filippenzen 3:14
 
 
christelijkleven op 05-12-2011 21:27

De hemelse hoop is als een anker voor onze ziel!

Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid.

Hebreeën 6:19-20
 
 
op 05-12-2011 23:28
Hay Annemieke, deze hele bekende tekst lees ik als ik mijzelf weer eens teveel voorbij gaat,
Mattheüs 28:20, "En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van deze wereld. Amen".
 
Annemieke, wat rijk zijn we toch, met zo'n Heer en God.
Gods nabijheid, voor jou en je gezin, en liefs van mij, Esther.
christelijkleven op 06-12-2011 11:10
Thanks, Esther, zo is het precies!

Vandaag weer een bemoedigende bijbeltekst die ik ooit eens uit mijn hoofd heb geleerd op de kindersamenkomst (vergelijkbaar met zondagsschool) :)
Geroepen tot het beërven van zegen!

Zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.
Want:

wie het leven wil liefhebben
en goede dagen zien,
weerhoude zijn tong van het kwade,
en zijn lippen van bedrog te spreken;
hij wijke af van het kwade en doe het goede,
hij zoeke de vrede en jage die na,
want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun smeking,
maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.

1 Petrus 3:9-12
 
 
christelijkleven op 08-12-2011 10:48

Licht in de duisternis

Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat, wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

Jesaja 58:9-11
 
 
saphirabright op 08-12-2011 11:29
hai mooie pagina.... xx Saphira
christelijkleven op 12-12-2011 10:59
Een bemoedigende bijbeltekst die in mijn gedachten komt als ik aan mijn lieve, bijzondere, zesjarige dochter denk...
Gij hebt mij wonderbaar toebereid
Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.
Mijn gebeente was voor U niet verholen,
toen ik in het verborgene gemaakt werd,
gewrocht in de diepten van het aardrijk;
uw ogen zagen mijn vormeloos begin;
in uw boek waren zij alle opgeschreven,
de dagen, die geformeerd zouden worden,
toen nog geen daarvan bestond.

Psalm 139:13-16
 
 
christelijkleven op 21-12-2011 22:13
Deze bijbeltekst past heel goed in deze tijd waarin velen gedenken dat Gods Zoon naar de aarde is gekomen:
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond!

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. 

Johannes 1:14-17
 
christelijkleven op 28-12-2011 20:40
Een bijbeltekst die ons bemoedigt om te volharden in de verzoeking: Verheug je als je in verzoekingen terecht komt!
Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. . 

Jakobus 1:2-4
  
christelijkleven op 29-12-2011 15:57

We mogen deel hebben aan de goddelijke natuur

Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.  

2 Petrus 1:3-4
  
 
christelijkleven op 03-01-2012 12:22

Met mijn God spring ik over een muur

Gij toch doet mijn lamp schijnen,
de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.
Met U immers loop ik op een legerbende in
en met mijn God spring ik over een muur.

Psalm 18:29-30
   
John op 03-01-2012 14:24
1Johannes 5: 3-8
 
Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er, die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één.
op 04-01-2012 00:40
Psalm 91:1-2, "Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. 2,Ik zeg tegen de Heere: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw".
 
Lieve groet, Esther.
christelijkleven op 04-01-2012 10:38
Mooie bijbelteksten, John en Esther! Bedankt.
Ik dacht vandaag aan deze (vervolg psalm 18):
God is mijn rots
Want wie is God behalve de HERE,
wie is een rots buiten onze God?
Die God, die mij met kracht omgordt
en mijn weg effen maakt;
die mijn voeten maakt als die der hinden
en mij op mijn hoogten doet staan;
die mijn handen oefent ten strijde,
zodat mijn armen een koperen boog spannen.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils,
en uw rechterhand ondersteunde mij,
uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.
Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden,
en mijn enkels wankelden niet.  

Psalm 18:32-37
  
 
christelijkleven op 05-01-2012 20:41
Nog een bemoedigende bijbeltekst:
Een kind is ons geboren...

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.   

Jesaja 9:5-6
   
christelijkleven op 17-01-2012 12:37

We mogen God leren kennen!

Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. .   

Efeze 3:17-19
   
op 17-01-2012 14:30
Hallo Annemieke, wat een ware schat als we al deze teksten lezen. En wat een bemoediging. Deze tekst gaat over de vreugde van ons geloof, Romeinen 15:13: "De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest".
 
Annemieke, de liefde van onze Heer, voor jou en jullie van harte toegewenst, en liefdevolle groet van mij, Esther.
christelijkleven op 01-03-2012 09:00
Gods oog is op jou

Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.    

2 Kronieken 16:9
    
christelijkleven op 06-03-2012 08:10
Vandaag weer een bijbeltekst die me sterkt en bemoedigt om me vast te houden aan Gods Woord en me te laten leiden door zijn Geest!
Dienaren van een nieuw verbond

Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als óns werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.  

2 Korintiërs 3:5-6
    
op 06-03-2012 09:06
"God zal alle tranen van hun ogen afwissen."
 
Een spijtige vertaling, het is in geen geval zomaar snel met de grove dweil de tranen wegvagen.
Jesaja 25:8 heeft veel meer de betekenis van "inzamelen" in plaats van wegvagen.
Elke traan wordt voorzichtig bekeken en Hij kent elk gevoel van elke traan. Alles wat je doormaakt, je leven lang, Hij is er tot het kleinste detail van op de hoogte. Hij heeft elke traan ingezameld.
Hij snapt precies wat je hebt doorgemaakt.
 
Medad Meir
 
 
 
 
christelijkleven op 06-03-2012 09:59
Hoi Medad Meir, dank voor je aanvulling.
Het is hier in principe niet de plaats om diep in te gaan op een bepaalde tekst - het is hier de bedoeling om bemoedigende teksten te delen. Maar je hebt gelijk dat God niet lichtzinnig omspringt met ons lijden en verdriet. Hij is een ware Trooster, Hij begrijpt wat we doormaken. Dat brengt me bij een andere bemoedigende bijbeltekst:

Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.

1 Petrus 5:10
    
Marjorie op 01-07-2012 10:58
En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Matteüs 28:20
MP3 Bijbelstudies op 16-07-2012 19:14
Leuke website en een lieve Groet van een Zus uit Tilburg
 
 
christelijkleven op 04-08-2012 15:37
Bemoedigende bijbelteksten
Update augustus 2012:
Deze websitepagina wordt vaak bekeken. Blijkbaar zoeken veel mensen via internet naar bemoediging uit de Bijbel. Daarom hebben wij (enkele christenen samen) een nieuwe website gelanceerd vol bemoedigende Bijbelteksten, voor jou gesorteerd op categorie! De website is groeiende, mocht je nog Bijbelteksten missen, dan kun je het suggestieformulier invullen! Want we willen graag weten door welke Bijbelverzen jij bent bemoedigd. Bezoek de website: Bemoedigende Bijbelteksten. Veel leesplezier!
 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl